Klubb GM Nordiska

Årsmötesprotokoll

Forfatter 20. juli, 2011

Årsmöte Spångholmen Bed & Breakfast 2016-04-10, Verksamhetsåret 2015

Årsmöte Flygvapenmuseum Linköping 2015-05-26, Verksamhetsåret 2014

Årsmöte Grönhags Camping Borgholm 2013-05-13, Verksamhetsåret 2013

Årsmötesprotokoll Motala 2013-04-20, Verksamhetsåret 2012

Årsmöte Aspliden Storehagen,Vårgårda 2012-04-14 Verksamhetsåret 2011

Årsmöte Sommarsäte, Ljungby 2011-06-02 Verksamhetsåret 2010

Årsmöte Södertälje 2010-02-11 Verksamhetsåret 2009

Vid ovanstående årsmöte bytte klubben namn till Klubb GM Nordiska

Stadgar

Forfatter 28. juni, 2011

Föreningen bildades i Växjö den 27 februari 1987. Stadgarna antagna vid årsmötet i Ullared den 16 juli 1994. Ändringar är gjorda vid årsmötet i Ånnaboda den 29 maj 2004 samt Södertälje 21:a Februari 2010

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är: Klubb GM Nordiska

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhet

Klubb GM Nordiska är en ideell, kulturell förening som har till ändamål att tillvara ta medlemmarnas intressen och verka för bevarandet av Amerikanska GM-bilar såväl tekniskt som fordonshistoriskt.

Föreningen skall även verka för att öka intresset för dessa GM-bilar samt hjälpa medlemmarna med tips vid renovering och reparationer samt att anordna aktiviteter för medlemmarna.

Föreningen skall dessutom ha till uppgift att vara opinionsbildare i frågor som rör samlarfordonshobbyn i ett vidare perspektiv. Till sådana frågor hör att öka förståelsen för samlarfordonshobbyn för såväl den breda allmänheten som för politiker och myndigheter.

§ 3 Beslutande organ

Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet. Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet handhas av styrelsen. Styrelsen verkställer årsmötets beslut.

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som innehar eller i övrigt är intresserade av Amerikanska GM-bilar. Föreningen riktar sig till hela familjen.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av årsavgift vilken fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften erlägges vid inträde i föreningen och därefter en gång årligen.

Personer som söker medlemskap under pågående verksamhetsår erlägger medlemsavgift enligt anvisning från styrelsen.

§ 6 Medlemmens åligganden

Det åligger medlemmen:

– Att betala medlemsavgiften för innevarande år senast den 31:a Januari. Vid icke betald medlemsavgift anses utträde ur klubben skett.

– Att följa föreningens stadgar, avtal och överenskommelser i övrigt som beslutas av årsmötet.

§ 7 Uteslutning

Medlem kan uteslutas om vederbörande på ett grovt sätt eller upprepade gånger bryter mot föreningens stadgar eller om vederbörande eljest genom ett olämpligt uppträdande befläckar föreningens namn.

Medlem som kan bli föremål för uteslutning skall i god tid dock senast två månader före årsmötet underrättas härom per brev och skall härvid få tillfälle att yttra sig skriftligt eller om vederbörande så önskar framföra sina synpunkter muntligt vid årsmötet.

Beslut om uteslutning fattas av de vid årsmötet närvarande medlemmarna. För att uteslutning skall verkställas fordras minst 75 % majoritet.

Erlagda medlemsavgifter återbetalas inte.

§ 8 Ordinarie årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte hålls varje år senast före utgången av andra kvartalet.

Kallelse till årsmötet sker genom underrättelse i föreningens tidskrift, websida eller genom särskild kallelse minst 30 dagar före årsmötet. I kallelsen upptas i en dagordning de ärenden som skall behandlas på mötet.

Motioner och skrivelser som enskild medlem önskar ta upp till behandling på årsmötet skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Motionen eller skrivelsen tas upp till behandling under punkt 19 ”Motioner & skrivelser”.

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas när styrelsen eller revisorerna finner det erforderligt eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar gör skriftlig framställan härom. Vid detta extra årsmöte behandlas endast de frågor som är anledningen till det extra mötet.

Mellan ordinarie årsmöte och extra årsmöte skall minst 60 dagar skilja.

Kallelse till extra årsmöte görs på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

§ 10 Röstning vid årsmötet

Endast de vid årsmötet närvarande betalande medlemmarna äger rätt att rösta.

Om ordföranden är betalande medlem har hon/han en röst. Vid lika antal röster gäller ordförandens uppfattning utslagsröst.

Röstning genom ombud eller fullmakt godtas inte.

§ 11 Dagordning vid årsmötet

1. Årsmötet öppnas.

2. Godkännande av kallelse till årsmötet.

3. Godkännande av dagordning för årsmötet.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av 2 st justeringsfunktionärer tillika rösträknare för årsmötet.

7. Upprättande av röstlängd.

8. Godkännande av föreslagen beslutsordning

för årsmötet.

9. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.

10. Beslut angående årets resultat.

11. Fastställande av årsavgift.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Val av ordförande för en tid om ett år.

14. Val av 1st styrelseledamot för en tid om 2 år.

15. Val av 1 st styrelsesuppleant för en tid om 1 år.

16. Val av 1 st revisor för en tid om 1 år.

17. Val av 1 st revisorsuppleant för en tid om 1 år.

18. Val av valberedning för en tid om 1 år.
19. Motioner och Skrivelser
20. Mötet Avslutas

.

Föredragningslista vid eventuellt extra årsmöte upprättas av styrelsen.

§ 12 Styrelsens sammansättning, mandatperiod

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter inklusive suppleant varav en skall vara ordförande. Ordförande som väljs för 1 år i taget utses av årsmötet. Övriga styrelseledamöter utses inom styrelsen för en mandatperiod om 2 år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 2 ledamöter så påfordrar.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter/suppleant är deltagande.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig. Större inköp får inte göras utan beslut från styrelsen.

§ 14 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

– Att förverkliga föreningens syften

– Att leda föreningen och på lämpligt sätt informera medlemmarna om pågående verksamhet.

– Att förbereda de ärenden som skall avgöras av årsmötet samt verkställa årsmötets beslut.

– Att träffa avgöranden samt avge remissvar och dylikt i frågor som rör föreningens intresseområde.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets-och räkenskapsår är från 1 Januari till och med 31 December.

§ 16 Protokoll

Protokoll skall föras vid alla års-och styrelsemöten Kopia av justerat protokoll från årsmötet skall publiceras i föreningens tidskrift i utgåvan som är i tur närmast årsmötet samt klubbens websida.

Kopia av justerat protokoll från styrelsesammanträdena skall göras tillgängligt styrelseledamöterna, styrelsesuppleant och revisorerna så snart detta är justerat.

§ 17 Revision

Det åligger revisorerna att årligen granska klubbens räkenskaper och förvaltning samt att till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse vilken skall delges styrelsen i god tid före årsmötet.

Revisorerna äger rätt att närhelst så önskas, ta del av räkenskaper och handlingar angående föreningens förvaltning.

Vid ordinarie årsmöte skall minst en av revisorerna vara närvarande.

§ 18 Stadgeändringar

Vid genomgripande förändringar av föreningens stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten varav det ena kan vara extra. Förslag till stadgeändringar skall tillställas medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet.

§ 19 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav det ena kan vara extra. För att beslutet ska verkställas fordras att det bifalles av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar.

I händelse av upplösning realiseras föreningens tillgångar som härefter genom styrelsens försorg överlämnas till lämplig organisation utsedd av årsmötet som företräder samlarfordonsrörelsen.

Styrelsen

Forfatter 27. juni, 2011

Ordförande/Medlemsansvarig

Jag heter Christian Skantze och är Buick ägare, helt såld på 1952 års Roadmasters speciellt Coupe´s.

Den första dök upp i min väg 1998, den inte helt okända "Ärtan" som figurerat i både Chevro och GM Revyn, en del under åren. Efter en hel del strul och annat som ni alla vet kan hända så lyckades jag reg besiktiga Ärtan 2002, med stor hjälp av vänner och andra påhejare. Ungefär 2004 blev jag stolt ägare till ytterligare en Buick Roadmaster -52 Coupe som dök upp i min väg. Denna gång ett riktigt nedplockat renoverings objekt med allt vad det innebär.

Men glad i hågen så såg jag inga hinder med detta, med två Buicks i varierande skick. En rullande renovering och en på hjul. Detta var det dock lite delade meningar om inom familjen och efter ett par år fick jag inse att det nog var rätt...... att det räcker med ett renoverings objekt om man skall hinna med en massa annat också. Bilen såldes vidare till Pelle Pop som har ett liknande men ändå lite annorlunda intresse, han är helt såld på GM 1952.

2009 var det dags igen, då dök den tredje Roadmaster Coupe´n av 52 års modell upp på Wheels & Wings i Varberg. Nån månad senare var den ute på annons, jäklar nu började det suga i tarmen igen....... Speciellt eftersom denna Buick var i så mycket bättre skick, hydrauliken fungerade, inredningar var OK, inget ryk, etc. Ett par mån senare var jag igen ägare av två Buick Roadmaster Coupe 1952, de enda två mig veterligen existerande besiktigade Buick´s i denna modell och årsmodell i Sverige.

Under vintern 2009-2010 funderade jag en hel del om jag skulle behålla också Ärtan eftersom hon varit med så länge och dessa vagnar är så ovanliga. Men efter noggrant övervägande så valde jag att sätta ut Ärtan på annons våren 2010. Nu ägs hon av en av klubbens medlemmar Johan Höilo som vårdar henne ömt och har behållit hennes charm och attityd (tack Johan), men jobbat hårt med tillförlitligheten.

Mary P som min sista Buick heter efter sista ägarinnan från Michigan, har rullat nästan klanderfritt i sommar (förutom ett mindre strul med bränsle pumpen). Jag ser redan nu fram emot nästa sommars åkande.

Själv är jag bördig från mellersta Halland och bor i Falkenbergs kommun. Jag är klubbens medlems ansvariga person och den som sliter med att hålla medlemsmatrikeln så aktuell som möjligt. Detta tillsammans med nöjet att välkomna nya medlemmar till Klubb GM Nordiska.

Christian Skantze
medlemsansvarig@klubbgmnordiska.se
Medlem #258

Kassör

Martin Ågren

info@klubbgmnordiska.se

Sekreterare

Erik Slatte, Sya, Mjölby

Ledamot

Stig Andersson

info@klubbgmnordiska.se